Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa

Tausta

 

Suomi on kohdannut erittäin vakavan koronaepidemian, jonka vaikutukset Suomen ja myös oman alueemme talouteen ovat merkittävät. Monen yrityksen toiminta on kokonaan vaakalaudalla ja vielä useampi joutuu etsimään uusia toimintamalleja.

Avun tarve yrityksissä on valtava ja tällä hankkeella ollaan täydentämässä ja tukemassa olemassa olevia palveluja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja niiden elinkeinopalvelujen, ELY-keskuksen, Business Finlandin palvelujen, oppilaitosten, TE-toimistojen, rahoittajien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrityksiä tukevien toimijoiden kanssa.

 

Perustiedot

 

Toteutusaika: 27.4.2020-30.4.2021

Toteutusalue: Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Evijärvi

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Kustannusarvio: 81.460 €

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE)

 

Tavoitteet

 

1. Yritysten tiedonsaannin edistäminen ja osaamisen parantaminen

 

Yrityksille on tarjolla runsaasti erilaisia tukimuotoja eri lähteistä. Haasteena on, kuinka yrittäjät ja yritykset löytävät oikean avun piiriin. Selkeä ja riittävä tiedonsaanti sekä tarvittaessa yksilöllinen tarvekartoitus ja palveluihin ohjaus ovat ensi arvoisen tärkeitä oikean avun perille saamisessa.

Toimintaympäristön muutos pakottaa myös yrityksiä kehittämään toimintaansa ja ottamaan uutta osaamista haltuun. Esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien ja palvelujen kehittäminen on tunnistettu jo pitkään yhdeksi keskeiseksi elinkeinoelämän uudistumisen näkökulmaksi. Koronan leviämisen hillitsemiseksi on tehty lukuisia rajoituksia Suomessa ja kaikkialla maailmassa fyysisten kohtaamisten vähentämiseksi.

 

Digitaalisten välineiden erittäin nopea haltuunotto on monen yrityksen selviytymisen edellytys. Rajoitusten purkauduttuakin paluuta täysin entisiin toimintamalleihin ei monessakaan tapauksessa ole, vaan digitaalisuus tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa jatkossa menestyviä yrityksiä. Hankkeen tavoitteena on tukea mahdollisimman monta yritystä löytämään ja ottamaan käyttöön heille keskeiset digitaaliset välineet nopeasti ja näin auttaa yrityksiä selviämään poikkeusajan yli ja menestymään pitkäjänteisesti.

 

2. Vertaistuen ja hyvien esimerkkien välittäminen

 

Koronan aiheuttamat rajut muutokset ovat taloudellisen iskun lisäksi kova henkinen shokki yrityksille. On erittäin tärkeää, että yrittäjä ei jää vaikeassa tilanteessa yksin. Hankkeella edistetään vertaistuen saatavuutta alueen yrittäjille sekä nostetaan esille positiivisia esimerkkejä.

 

Toimenpiteet

 

Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa (hankkeen ensimmäiset kuukaudet) heti hankkeen käynnistyttyä aloitetaan kiireelliset toimenpiteet yritysten tiedonsaannin varmistamiseksi sähköisissä kanavissa ja varmistamalla riittävät resurssit yritysneuvonnassa. Toisessa vaiheessa hankkeen toimintaa laajennetaan muihin ei niin kiireellisiin toimenpiteisiin, joita kyetään myös tarkentamaan hankkeen edetessä toimintaympäristön muutoksen ja yritysten tarpeiden mukaisesti.

 

 Viestinnän tuki, kehittäminen ja koordinointi
Hankkeessa toteutetaan kohderyhmittäin räätälöityä viestintää.
Tähän tarkoitukseen kehitetään myös sähköisiä työkaluja, jotka
helpottavat yritysten omatoimista tilanteen analysointia.


 Yrityskohtainen palveluun ohjaus
Hankkeessa tehdään yritysten neuvontaa ja ohjausta erityisesti
niillä osa-alueilla, joilla tarve on suurin. Työtä tehdään tiiviissä
yhteistyössä hankealueen elinkeinopalveluiden kanssa.


 Tietoiskujen ja sparrausten järjestäminen yrityksille
Digitaalisten valmiuksien parantaminen on teema, jolle on
tarvetta. Muutoin tietoiskujen ja sparrausten sisältöä ja
taajuutta tarkennetaan yritysten tarpeiden mukaan.


 Henkisen shokin lieventämiseksi hankkeessa huolehditaan
vertaistuen saatavuudesta ja nostetaan esille positiivisia
esimerkkejä.

 

 

Viestintä

Hankkeessa toteutetaan aktiivista viestintää yritysten suuntaan alueen yrityspalvelujen viestintäkanavien kautta. Viestintä on keskeisessä osassa kaikkia hankkeen toimenpiteitä.

Hankkeella tehdään tiivistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan muiden AKKE-hankkeiden kanssa sähköisissä toteutuksissa, keskinäisessä tiedonvälittämisessä ja maakunnallisessa viestinnässä. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat lisäksi myös mm. Suomen Yrittäjät, paikalliset yrittäjäjärjestöt, SeAmk maakuntakorkeakoulu, SEKES ry., tilitoimistot, rahoittajatahot sekä yksityiset palveluntarjoajat.

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito