Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä

 

 

HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

 

Työ etsii tekijäänsä – hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla.  Alueen yritysten työvoiman saannin ja koko alueen väestökehityksen kannalta on tärkeä kehittää alueen toimijoiden yhteistyötä, imagoa ja näkyvyyttä. Toimenpiteiden avulla pyritään näyttäytymään kilpailukykyisenä ja kiinnostavana alueena asukkaille ja alueelle muuttoa harkitseville uusille asukkaille sekä sellaisille, jotka eivät tiedä alueestamme.

 

Hankkeen avulla nostetaan yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia uudelle tasolle. Aluetta tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistetään työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala ja puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa kohdataan jo nyt ongelmia. Hanke lisää tietoisuutta alueiden vahvuuksista, palveluista, elinkeinoista ja erityisesti avoimista työpaikoista.

 

Hanke on suunnattu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja läntisen Keski-Suomen kuntiin, joissa alueen yritykset ovat kohdanneet pulaa osaavista työntekijöistä. Hankkeeseen osallistuu kunnista: Alajärvi, Evijärvi, Kyyjärvi, Lappajärvi, Perho, Soini ja Vimpeli. Kuntien yksinään tekemät kehittämistoimet eivät riittäisi saavuttamaan vetovoimaisuutta, vaan aluetta on markkinoitava nimenomaan yhdessä, jotta saadaan synergiaetua. Lisäksi kunnat yrityksineen ovat erilaisia omine vahvuuksineen, jotka voivat tukea toinen toistaan. Kukaan ei voi kilpailla yksin maakuntien kasvukeskuksia ja kaupungistumista vastaan.

 

Alueen kärkiyritykset ovat tuoneet esiin, että alueen vetovoimatekijöiden esille tuonti ja kehittäminen sekä hyvät peruspalvelut ovat keskeinen asia heidän yritystensä työvoiman saannin kannalta. Työvoiman saanti vaikuttaa olennaisesti yritysten alueella pysymiseen sekä uusien yritysten syntymiseen.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

 

Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla alue saadaan näyttäytymään vetovoimaisena mahdollisuutena asua, työskennellä ja elää. Hankkeen tavoitteena on lisätä työssäkäyntialueen vetovoimaa sekä tarvittaessa edistää kansainvälistä työvoimahankintaa.

 

Oppilaitosyhteistyön kautta tavoitellaan pian valmistuvia nuoria, joita tarvitsemme rakentamaan tulevaisuuttaan alueellemme. Yrittäjien ja työvoiman ikääntyminen asettaa myös haasteita yritystoiminnan kehittymisessä ja jatkamisessa. Hankkeessa huomioidaan ja tehdään yhteistyötä yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvien tahojen ja hankkeiden kanssa, kuten Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen kuntien yhteisesti rahoittama omistajanvaihdospalvelun kanssa. 

 

Aluemarkkinoinnin näkökulmasta yhteistyöalue on uusi ja hanke luo uusia mahdollisuuksia parantaa tiedonkulkua ja syventää yhteistyötä uudelle tasolle. Hanke auttaa alueen imagon kehittämistä uudelle tasolle. Hankeverkoston kunnilla on yhteinen tahtotila tukea yritysten toimintaa ja alueella on esiintynyt myös huolta yritysten siirtymisestä muualle vahvempiin maakuntakeskuksiin tai jopa ulkomaille, joissa työvoiman saaminen on helpompaa.

 

HANKKEEN HALLINNOINTI

 

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, vastuullisena johtajana toimii toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Maria Yli-Sikkilä.

 

HANKEAIKA

 

Hanke alkaa marraskuussa 2019 ja sen kesto on noin kaksi vuotta.

 

HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS

 

Hankkeen budjetti on 131.180 €

Hanke saa päärahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 80% ja yksityinen rahoitusosuus on 20 % hankkeen kustannuksista. Hanke saa rahoituksen neljän Leader-toimintaryhmän rahoituskehyksestä.

 

 

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito